Anogramma leptophylla

Synonym: Gymnogramma leptophylla (L.) Desv.