Anogramma leptophylla

Synonyme : Gymnogramma leptophylla (L.) Desv.