Potamogeton nodosus

Synonym: Potamogeton fluitans auct.

Oued du Kerdous (Anti-Atlas occidental).