Thymus leptobotrys

Endemic to Morocco

Synonym: Thymus maroccanus subsp. leptobotrys (Murb.) Dobignard