Thymus leptobotrys

Endémiques du Maroc

Synonyme : Thymus maroccanus subsp. leptobotrys (Murb.) Dobignard