Scorzoneroides garnironii Endemic to Morocco

Synonym: Leontodon garnironii Emb. & Maire

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera #1

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 1/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1448x1440 px, 1,285.89 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 1/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1448x1440 px, 1,285.89 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 2/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1716x1440 px, 1,530.66 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 2/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1716x1440 px, 1,530.66 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 3/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1378x1440 px, 1,119.49 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 3/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1378x1440 px, 1,119.49 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 4/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1873x1440 px, 873.33 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 4/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1873x1440 px, 873.33 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 5/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1642x1440 px, 788.93 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 5/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1642x1440 px, 788.93 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 6/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1906x1440 px, 1,159.43 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 6/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1906x1440 px, 1,159.43 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 7/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1493x1440 px, 975.31 Ko]

Scorzoneroides garnironii (Emb. & Maire) Greuter & Talavera [photo 7/7]

 Azoura, 1795 m, 30°1'25"N 8°35'28"W, Anti-Atlas le 04-04-2019

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1493x1440 px, 975.31 Ko]

Loading...