Agathophora alopecuroides

Synonyms: Halogeton alopecuroides (Delile) Moq., Salsola alopecuroides Delile