Agathophora alopecuroides

Synonymes : Halogeton alopecuroides (Delile) Moq., Salsola alopecuroides Delile