Limonium chazaliei

Endemic to Morocco and Mauritania