Globularia nainii

Endemic to Morocco

Haut Atlas oriental