Salvia gattefossei Endemic to Morocco

 W d'Ikniouen, 2030 m, 31°10'10"N 5°43'42"W, Saghro, Anti-Atlas le 03.05.2019.

Salvia gattefossei Emberger #1

Salvia gattefossei Emberger [photo 1/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2173x1440 px, 2,020.11 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 1/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2173x1440 px, 2,020.11 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 2/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1903x1440 px, 2,290.89 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 2/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1903x1440 px, 2,290.89 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 3/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1910x1440 px, 2,069.61 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 3/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1910x1440 px, 2,069.61 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 4/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1796x1440 px, 1,795.52 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 4/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1796x1440 px, 1,795.52 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 5/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1778x1440 px, 2,610.67 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 5/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1778x1440 px, 2,610.67 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 6/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 2,895.95 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 6/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 2,895.95 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 7/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 1,185.96 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 7/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 1,185.96 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 8/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 2,174.25 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 8/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 2,174.25 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 9/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 1,430.99 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 9/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 1,430.99 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 10/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1800x1440 px, 949.65 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 10/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1800x1440 px, 949.65 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 11/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1688x1440 px, 904.51 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 11/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1688x1440 px, 904.51 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 12/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [977x1440 px, 624.31 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 12/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [977x1440 px, 624.31 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 13/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 1,392.11 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 13/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 1,392.11 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 14/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2054x1440 px, 1,099.91 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 14/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2054x1440 px, 1,099.91 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 15/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [786x1440 px, 497.51 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 15/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [786x1440 px, 497.51 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 16/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1977x1440 px, 1,158.40 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 16/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1977x1440 px, 1,158.40 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 17/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1771x1440 px, 971.09 Ko]

Salvia gattefossei Emberger [photo 17/17]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1771x1440 px, 971.09 Ko]

Loading...