Calobota saharae

Synonyms: Spartidium saharae (Coss. & Durieu) Pomel, Genista saharae Coss. & Durieu