Lithospermum arvense

Synonym: Buglossoides arvense (L.) I. M. Johnston