Scorzonera caespitosa subsp. longifolia

Endemic to Morocco

Azrou, 1382 m 33°26'40"N 5°12'23"W, Moyen Atlas le 16.05.2018