Phagnalon ballii subsp. nitidum

Endemic to Morocco

Synonyms: Phagnalon helichrysoides var. nitidum Emberger, Aliella helichrysoides subsp. nitida (Emb.) Qaiser & Lack, Phagnalon helichrysoides subsp. nitidum (Emb.) Ibn Tattou