Ornithogalum sessiliflorum

Endemic to Morocco and Algeria

Synonym: Stellarioides sessiliflora (Desf.) Speta