Epipactis tremolsii

Synonyme : Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E.Klein