Fumana thymifolia

Synonyme : Cistus thymifolius L.