Picris hispanica

Synonyme : Leontodon hispanicus (Willd.) Poir.